Informes

Optimitza les teves decisions basades en els informes de recursos humans

Informes
PARLA AMB UN EXPERT!

Informes de recursos humans personalitzats sobre l’absència i la presència

Càlcul automatitzat de liquidacions

  • Informe personalizado de todos los empleados de la plataforma
  • Total de días de vacaciones devengados por trabajador
App control horari i fitxatge amb informes de recursos humans per empleat

Analitza l’absència laboral i detecta patrons per departament i centres de treball

  • Historial de todas las solicitudes mantenidas durante los cuatro años
  • Gráficas de absentismo laboral
  • Informes de bajas por enfermedad y bajas remuneradas
App de fitxatge amb Informes de recursos humans

Informes de presència adaptats a la legalitat

App control horari i fitxatge compleix amb la legalitat generi informes de recursos humans gratis

Informes de seguretat i de visites

  • Informe de asistencia por centro de trabajo en caso de emergencia
  • Informe de visitas
App control horari i fitxatge amb informes de recursos humans de seguretat de la seva empresa