Legal

AVÍS LEGAL

www.woffu.com

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web www.woffu.com (d’ara endavant, EL WEB), del qual és titular WOFFU JOB ORGANIZER SL (d’ara endavant, WOFFU).

La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web de WOFFU JOB ORGANIZER SL confereixen la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de WOFFU JOB ORGANIZER SL, totes les condicions d’ús que aquí s’estableixen sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligat segons el cas.

El lloc web de WOFFU JOB ORGANIZER SL proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

    • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis emesos per WOFFU JOB ORGANIZER SL per accedir a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web.
    • L’ús de la informació, les dades i els serveis oferts per WOFFU JOB ORGANIZER SL contra les disposicions d’aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o de qualsevol altra manera que pugui vulnerar els drets de tercers o el funcionament del lloc web.

Per això, és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de voler accedir i utilitzar la informació i els serveis que ofereix aquest lloc web.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i se’n pot denegar o retirar l’accés i l’ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que:

• La seva denominació social és WOFFU JOB ORGANIZER SL

• El seu nom comercial és WOFFU

• El seu CIF és B66473869

• El seu domicili social és alcarrer de Mèxic 8, 08004, Barcelona

• Està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, tom 44681, foli 188, full 463366

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diversos mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 93 205 97 50

Correu electrònic: info@woffu.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es duguin a terme per qualsevol dels mitjans detallats més amunt.

2. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

WOFFU JOB ORGANIZER SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas no examinarà ni exercitarà cap control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa ni la legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

WOFFU JOB ORGANIZER SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que pugui derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, WOFFU JOB ORGANIZER SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals derivats de la navegació per internet que pugui patir l’ usuari.

3. MODIFICACIONS

WOFFU JOB ORGANIZER SL es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web, tant pel que fa als continguts com a les condicions d’ús o a les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions podran fer-se mitjançant el seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps que romanguin publicades al lloc web i fins que no siguin modificades de manera vàlida per altres de posteriors.

4. SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET

Alguns continguts del lloc web de WOFFU JOB ORGANIZER SL inclouen la possibilitat de contractació per internet. L’ús d’aquests continguts requerirà la lectura i l’acceptació obligatòries de les condicions generals de contractació establertes amb aquesta finalitat per WOFFU JOB ORGANIZER SL.

5. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de WOFFU JOB ORGANIZER SL amb CIF B66473869 i domicili social al carrer de Mèxic 8, 08004, Barcelona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment de la normativa vigent, WOFFU JOB ORGANIZER SL informa que les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats anteriorment.

L’informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè.

WOFFU JOB ORGANIZER SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per això, WOFFU JOB ORGANIZER SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes dades se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment atorgat per al tractament d’aquestes dades, dirigint-se a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@woffu.com.

Podrà dirigir-se a l’autoritat de control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

6. CERTIFICAT SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL garanteix l’autenticació, la privacitat i la seguretat de la informació que es comparteix entre WOFFU JOB ORGANIZER SL i l’usuari.

WOFFU JOB ORGANIZER SL disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza a través del CERTIFICAT SSL per establir connexions segures.

En aquest procés, s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de manera segura, entre els quals s’inclouen la utilització de claus preestablertes i la codificació i la descodificació de totes les dades enviades fins que es tanca la connexió.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

WOFFU JOB ORGANIZER SL, per ella mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que s’hi inclouen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), els quals seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò que es disposa a la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de WOFFU JOB ORGANIZER SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de WOFFU JOB ORGANIZER SL. Podrà visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a un ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de WOFFU JOB ORGANIZER SL.

8. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

WOFFU JOB ORGANIZER SL es reserva, a més, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i dels seus continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. En cas que es produeixi alguna controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. El domicili de WOFFU JOB ORGANIZER SL es troba a Barcelona, Espanya.