Política de privacidad


1. INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS ALS FITXERS

De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, "*LOPD"), s'informa que totes les dades personals que l'Usuari faciliti a través del Lloc web www.woffu.com (d'ara endavant, "el Lloc web") seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de *Woffu *Job *Organizer, (d'ara endavant, "*WOFFU, S.L.") amb l'única finalitat de poder atendre les seves sol·licituds i poder mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres productes i serveis.

L'emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc web és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l'Usuari. De no facilitar-se totes les dades requerides per *WOFFU, S.L. no es garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s'ajustin a les necessitats de l'Usuari.

1.1. MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT

*WOFFU, S.L. ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

1.2.ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de *WOFFU, S.L., que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

1.3. CONSENTIMENT DE L'USUARI

L'usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privadesa en registrar-se en *WOFFU, S.L, atorgant el seu consentiment inequívoc i exprés a *WOFFU, S.L, al tractament de les dades d'acord amb les finalitats i serveis aquí reflectits.

L'usuari autoritza expressament la cessió de les seves dades a tercers perquè *WOFFU, SL, dugui a terme les finalitats previstes en aquesta política de privadesa. En el cas que l'usuari faciliti a *WOFFU, S.L. dades personals de tercers, l'usuari declara que aquestes dades són veraces i que ha informat i ha sol·licitat el consentiment a aquests tercers, les dades dels quals ens facilita, que les seves dades personals seran tractats per *WOFFU, S.L. en els mateixos termes que l'usuari ha estat informat i prestat el seu consentiment en la present política de privadesa.

1.4. INFORMACIÓ COMERCIAL I PROMOCIONAL

Les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant aquest formulari quedaran registrats en el Fitxer de titularitat de *WOFFU, S.L, amb l'objectiu de notificar-li continguts empresarials i comunicacions comercials de *Woffu *Job *Organizer, S.L.

Igualment, fruit de la col·laboració amb els nostres *partners, *Woffu ha arribat a acords perquè els usuaris puguin rebre comunicacions comercials de terceres empreses per mitjans electrònics sobre els productes i serveis oferts per aquestes.

En inscriure's l'usuari expressa el seu desig de rebre aquestes comunicacions de tercers consentint expressament que *Woffu *Job *Organizer, S.L.. cedeixi les seves dades personals a les terceres empreses que s'enumeren a continuació amb aquestes finalitats i en les condicions que es detallen seguidament.

Els sectors d'activitat pels quals l'usuari consent el tractament de les seves dades per a l'enviament de comunicacions comercials, així com els sectors als quals pertanyen les empreses a les quals *Woffu *Job *Organizer, S.L. va a cedir les dades de l'usuari són referents a viatges i esdeveniments d'empresa.

1.5. CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre *Woffu *Job *Organizer, .L. i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se *Woffu *Job *Organizer, S.L. a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

1.6. CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

*Woffu *Job *Organizer, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a la pàgina Web de *Woffu *Job *Organizer, S.L.

2. EXERCICI DELS DRETS

L'Usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la *LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a *Woffu *Job *Organizer, S.L., Av. J.V. Foix 72 Local 5B Barcelona, Espanya; o bé mitjançant correu electrònic dirigit "info@woffu.com". En tots dos casos l'Usuari interessat haurà d'acompanyar una còpia del seu document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que ho identifiqui.

3. COMUNICACIONS DE DADES EFECTUADES PEL PROPI USUARI

Abans de facilitar en el Lloc web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent-los informat dels termes continguts en aquesta Política de privadesa. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a *Woffu *Job *Organizer, S.L. davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de l'haver de descrit en aquest paràgraf