Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.woffu.com

Respectant allò que estableix la legislació vigent, WOFFU JOB ORGANIZER SL (d’ara endavant, també “el lloc web”) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Les dades personals facilitades a través dels diferents mecanismes de comunicació habilitats (formularis i correu electrònic) seran incorporades a un fitxer responsabilitat de WOFFU JOB ORGANIZER SL, i tractades de conformitat amb allò que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat exclusiva d’atendre les sol·licituds realitzades. En els casos en què la recollida d’informació es dugui a terme amb altres finalitats, aquestes s’explicaran als formularis corresponents.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i almenys durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.

El titular de les dades pot exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició dirigint-se per escrit a l’adreça de correu electrònic info@woffu.com, i aportant, juntament amb la sol·licitud, una còpia del document que acrediti la seva identitat.

Lleis per les quals es regeix aquesta política de privacitat

Aquesta política de seguretat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, respecta les normes següents:

 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
 • El Reglament Europeu (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD)
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE)

Principis aplicables al tractament de les dades de caràcter personal

El tractament de les dades personals se sotmetrà als principis reconeguts a l’article 5 de l’RGPD i a l’article 4 i següents de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment prèvia informació completament transparent dels fins pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de dades: les dades recollides seran només les estrictament necessàries en relació amb els fins pels quals són tractades.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es mantindran de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixin.

Objecte d’aquesta política de privacitat

Aquesta política és aplicable al tractament de les dades facilitades pels usuaris de les diferents pàgines web sota la marca Woffu, propietat exclusiva de WOFFU JOB ORGANIZER SL.

S’estén també als usuaris subscrits als nostres butlletins d’informació o altres promocions o comunicacions comercials, així com a les empreses que contracten la nostra llicència d’ús del programari per gestionar el temps dels seus empleats, considerant aquesta com a responsable del tractament i sent WOFFU JOB ORGANIZER SL l’encarregat del tractament.

Encarregat del tractament

El tractament de les dades personals per part de WOFFU JOB ORGANIZER SL com a encarregat del tractament queda circumscrit a allò que resulti necessari per dur a terme la prestació dels serveis i s’efectuarà sempre en el marc d’aquesta prestació.

Transferència de dades personals

WOFFU JOB ORGANIZER SL no cedirà les seves dades a tercers ni durà a terme transferències internacionals de les seves dades.

En cas que es facin o es tingui previst fer alguna transferència de dades, es regularà específicament en l’acord per al tractament de dades firmat entre les parts i que es considera annex a la seva llicència d’ús.

Secret i seguretat de les dades personals

WOFFU JOB ORGANIZER SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de les dades personals transmeses, conservades o tractades d’alguna altra manera o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer) que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Les dades personals seran tractades com a confidencials per part de WOFFU JOB ORGANIZER SL, que es compromet a informar i a garantir, per mitjà d’una obligació legal o contractual, que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i per qualsevol persona a la qual es proporcioni accés a la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

WOFFU JOB ORGANIZER SL actua com a encarregat del tractament de les dades personals dels empleats d’una empresa (responsable del tractament) a conseqüència d’un contracte realitzat entre les parts perquè l’empresa optimitzi la gestió del temps dels seus equips, en virtut del qual es podran exercir els drets reconeguts a l’RGDP i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

Dret d’accés: totes les dades de què disposa Woffu han estat facilitades per l’empresa o per l’empleat. Aquestes dades es poden consultar des de la mateixa plataforma a app.woffu.com amb el seu correu de registre i contrasenya. De manera addicional, per sol·licitar les dades que WOFFU JOB ORGANIZER SL té d’una empresa, un titular haurà de sol·licitar-les a info@woffu.com i acreditar-se com a apoderat de l’empresa.

Dret de rectificació: un responsable amb funció d’administrador dins de Woffu i el mateix empleat podran modificar les dades d’aquest empleat des de woffu.com amb el seu usuari i contrasenya en qualsevol moment. També podran sol·licitar la modificació de les seves dades enviant un correu electrònic a l’adreça help@woffu.com amb l’acreditació corresponent.

Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): el responsable de les dades podrà sol·licitar que s’esborrin enviant un correu electrònic a info@woffu.com amb l’acreditació corresponent com a representant legal.

Dret a la limitació del tractament: el responsable tindrà dret al fet que WOFFU JOB ORGANIZER SL marqui les seves dades amb la finalitat de limitar-ne el tractament enviant un correu electrònic a info@woffu.com.

Dret d’oposició: l’interessat (empleat) tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat per un responsable a la plataforma woffu.com. Aquesta sol·licitud es farà enviant un correu electrònic a l’adreça info@woffu.com.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: l’interessat (empleat) tindrà dret al fet que WOFFU JOB ORGANIZER SL marqui les seves dades amb la finalitat de limitar-ne el tractament mitjançant la sol·licitud del seu responsable enviant un correu electrònic a info@woffu.com.

Dret de portabilitat: el responsable tindrà dret al fet que WOFFU JOB ORGANIZER SL transmeti les seves dades a un altre encarregat o al mateix responsable, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, mitjançant la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic help@woffu.com.

Dret de retirada i reclamació: el titular tindrà accés a retirar el consentiment del tractament de les seves dades i tindrà el dret de presentar una reclamació a l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS

De conformitat amb allò que estableix la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), WOFFU JOB ORGANIZER SL informa els usuaris que ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn, amb la finalitat principal d’anunciar els seus productes i serveis.

Dades de WOFFU JOB ORGANIZER SL:

CIF: B66473869

ADREÇA: Carrer de Mèxic 8, 08004, Barcelona

CORREU ELECTRÒNIC: info@woffu.com

DOMINI WEB: www.woffu.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per WOFFU JOB ORGANIZER SL, amb la qual cosa mostra interès en la informació que s’anunciï a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens atorga el consentiment per al tractament de les dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

WOFFU JOB ORGANIZER SL té accés i tracta la informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen dins de la mateixa xarxa social. No s’incorporen a cap sistema de tractament.

En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal de les que vostè disposa i que poden ser exercits davant de WOFFU JOB ORGANIZER SL, d’acord amb l’RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 • Dret d’accés: és el dret que té l’usuari d’obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que se n’hagi fet o que se’n faci, així com de la informació disponible sobre l’origen i les comunicacions establertes o previstes d’aquestes dades.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que siguin inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb la informació que es trobi sota el control de WOFFU JOB ORGANIZER SL; per exemple, eliminar comentaris publicats a la mateixa pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret de limitació del tractament: és el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos inicialment pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: és el dret de suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció d’allò que estableixen l’RGPD o altres normatives aplicables que determinen l’obligatorietat de la conservació de les dades, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: és el dret de rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i de transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se n’aturi el tractament per part de WOFFU JOB ORGANIZER SL.

WOFFU JOB ORGANIZER SL durà a terme les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de WOFFU JOB ORGANIZER SL.
 • Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot eliminar els continguts que ja no li interessin, controlar les seves connexions i restringir amb qui les comparteix. Per fer-ho, haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina de WOFFU JOB ORGANIZER SL, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia compatible amb la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests continguts, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja sigui de textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atempti o sigui susceptible d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o la dignitat, i/o que infringeixi, violi o vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, WOFFU JOB ORGANIZER SL es reserva el dret de retirar de manera immediata el contingut, i en pot sol·licitar el bloqueig permanent per part de l’usuari.

WOFFU JOB ORGANIZER SL no es farà responsable dels continguts que lliurement publiqui un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de WOFFU JOB ORGANIZER SL, però sí que romandran a la xarxa social.

Concursos i promocions

WOFFU JOB ORGANIZER SL es reserva el dret de realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Quan, per fer-los, s’utilitzi la plataforma de la xarxa social, les bases d’aquests concursos i promocions es publicaran en aquesta xarxa social, sempre d’acord amb l’LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que sigui aplicable.

La xarxa social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

WOFFU JOB ORGANIZER SL utilitzarà la xarxa social per publicar-hi els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per fer accions directes de prospecció comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals de l’RGPD i de l’LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar la pàgina de WOFFU JOB ORGANIZER SL a altres usuaris perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de la xarxa social:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

• Twitter: https://twitter.com/es/privacy

• Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

• LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

 

<b2. POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LLOCS DE TREBALL

Aquesta política de privacitat específica de Jobs regula el processament de dades personals dels candidats que volen treballar a Woffu. En ingressar dades personals al lloc web de Woffu o en enviar la informació físicament o electrònicament a Woffu, el candidat atorga el consentiment per al processament de les seves dades personals per part de Woffu d’acord amb aquesta política de privacitat laboral específica, malgrat la política de protecció de dades de Woffu. Llegeixi detingudament la política de protecció de dades de Woffu abans de llegir aquesta política de privacitat específica de Jobs.

Recopilació de dades personals i fins de processament

Per enviar una sol·licitud de feina a través de l’apartat “Uneix-t’hi” al lloc web de Woffu, el candidat haurà d’enviar el seu currículum a l’adreça de correu hr@woffu.com. Woffu processarà les dades personals del candidat per gestionar el procés de reclutament, analitzar la sol·licitud i, si el candidat compleix amb les necessitats de Woffu, per permetre que Woffu s’hi posi en contacte per oferir-li una feina a Woffu.

La base legal del processament és el consentiment informat i exprés del candidat, el qual pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment sense afectar la legalitat del processament abans d’aquesta retirada.

Woffu informa el candidat que les seves dades personals no s’utilitzaran per a altres finalitats que no siguin les establertes en aquesta política de privacitat específica de Jobs i la política de protecció de dades.

Qui pot accedir a les seves dades personals?

Amb l’interès legítim de Woffu, les dades personals del candidat seran transferides per a ús intern del departament de personal i dels professionals de Woffu involucrats en el procés de selecció corresponent.

En qualsevol cas, amb l’interès legítim de Woffu, les seves dades personals també poden transferir-se a altres proveïdors i jurisdiccions. En aquest cas, Woffu ho farà amb les mesures adequades corresponents segons allò que estableix la legislació de protecció de dades europea i espanyola i informarà d’aquestes circumstàncies en aquesta política de privacitat específica de Jobs.

Per a possibles transferències de dades produïdes per l’ús de galetes, visiti la nostra política de galetes .

Quant de temps guardem les seves dades personals?

Amb l’interès legítim de Woffu i d’acord amb el seu consentiment, Woffu té dret a processar les seves dades personals durant almenys un període d’un (1) any i durant un màxim de dos (2) anys si el perfil del candidat és d’interès especial per a Woffu.

3. POLÍTICA DE GALETES

Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega a l’ordinador quan s’accedeix a determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

Les galetes són essencials per al funcionament d’internet; aporten innumerables avantatges en la prestació de serveis interactius i faciliten la navegació i la usabilitat de la nostra web.

La informació que li proporcionem a continuació l’ajudarà a entendre els diferents tipus de galetes:

 

TIPUS DE GALETES

SEGONS L’ENTITAT QUE LES GESTIONI

Galetes pròpies

Són les que recull el mateix editor per prestar el servei sol·licitat per l’usuari.

Galetes de tercers

Són les que recull i gestiona un tercer; aquestes no es poden considerar pròpies.

SEGONS EL TERMINI DE TEMPS EN QUÈ ES MANTINGUIN ACTIVADES

Galetes de sessió

Obtenen dades mentre l’usuari navega per la xarxa amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

Galetes persistents

S’emmagatzemen al terminal i la informació obtinguda és utilitzada pel responsable de la galeta amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

SEGONS LA SEVA FINALITAT

Galetes tècniques

Són les necessàries per a la correcta navegació per la web.

Galetes de personalització

Permeten a l’usuari l’ús de les característiques (idioma) per navegar pel lloc web.

Galetes d’anàlisi

Permeten al prestador l’anàlisi vinculada a la navegació realitzada per l’usuari, amb la finalitat de dur un seguiment d’ús de la pàgina web, així com fer estadístiques dels continguts més visitats, nombre de visitants, etc.

Galetes publicitàries

Permeten a l’editor incloure espais publicitaris a la pàgina web, segons el contingut de la mateixa web.

Galetes de publicitat comportamental

Permeten a l’editor incloure espais publicitaris a la pàgina web, segons la informació obtinguda a través dels hàbits de navegació de l’usuari.

 

Per a què utilitza les galetes aquesta pàgina web i quines són?

Segons allò que estableix l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), WOFFU JOB ORGANIZER SL informa de les galetes utilitzades al nostre lloc web:

 

 

TIPUS DE GALETES

Galetes pròpies

Galetes de tercers

Galetes de sessió

Galetes persistents

Galetes tècniques

X

X

 

X

Galetes de personalització

 

 

 

 

Galetes d’anàlisi

 

X

X

 

Galetes publicitàries

 

 

 

 

Galetes de publicitat comportamental

 

 

 

 

 

Google Analytics: Emmagatzema galetes per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i el volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per part de Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-lo comunicant-se directament amb Google.

Les galetes de Google Analytics s’emmagatzemen en servidors ubicats als Estats Units i es compromet a no compartir-les amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei ho obligui amb aquesta finalitat. Segons Google, no guarda la seva adreça IP.

Google Inc. és una empresa adherida a l’escut de privacitat UE-EUA (Privacy Shield) que garanteix que totes les dades transferides siguin tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Pot consultar informació detallada sobre això a l’enllaç següent: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Si ho desitja, pot utilitzar el complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics a través del qual es poden rebutjar les galetes analítiques d’aquest servei en tots els navegadors. Pot consultar més informació sobre això a l’enllaç següent: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Així mateix, WOFFU JOB ORGANIZER SL informa l’usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la recepció de galetes i que pot, si així ho desitja, impedir que s’instal·lin al seu disc dur.

A continuació, li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà establir aquesta configuració:

 

4. POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
La direcció de WOFFU JOB ORGANIZER SL, d’ara endavant, Woffu, conscient de la importància d’una bona gestió de la seguretat de la informació per al seu negoci i la satisfacció del client, disposa d’un sistema de gestió de seguretat de la informació (SGSI), segons ISO-27001:2014 i ISO-27018: 2014. Information technology – Security techniques – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors.

WOFFU reconeix la importància de protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació i d’evitar-ne la pèrdua, la divulgació, la modificació i la utilització no autoritzada, per la qual cosa es compromet a desenvolupar, implantar, mantenir i millorar contínuament l’SGSI.

Per aquest motiu, Woffu ofereix un entorn segur on l’accés a la informació és exclusiu de persones autoritzades, la informació és íntegra sense manipulacions i està disponible.

La política de seguretat de la informació és aplicable a totes les funcionalitats del sistema de gestió del temps, com ara:

· Vacances i absències
· Control de presència
· Torns
· Comunicació interna
· Documents
· Informes


El personal de WOFFU, així com els clients, col·laboradors i proveïdors amb els quals treballa conjuntament, han de conèixer la política.

 

La direcció és responsable de:

· Assegurar que la seguretat de la informació es gestiona adequadament en tota l’organització.

· Establir periòdicament objectius sobre la gestió de la seguretat de la informació, i les accions necessàries per desenvolupar-los.

· Establir la sistemàtica d’anàlisi del risc, avaluant-ne l’impacte i les amenaces.

· Implementar les accions necessàries per reduir els riscos identificats que es considerin inacceptables, segons els criteris establerts pel Comitè de Seguretat.

· Aplicar els controls necessaris i els mètodes de seguiment corresponents.

· Complir amb els requisits assumits per WOFFU, legals, reglamentaris i de client, i les obligacions contractuals de seguretat.

· Garantir a cada client que la seva informació es processarà d’acord amb els requisits fonamentals de confidencialitat, integritat i disponibilitat.

· Promoure la conscienciació i formació en matèria de seguretat de la informació a tot el personal de WOFFU.

· Aportar els recursos necessaris per garantir la continuïtat del negoci de l’empresa.

 

El responsable de seguretat de la informació és responsable de:

· El manteniment d’aquesta política.

· L’assessorament a la direcció i el suport especialitzat en matèria de seguretat per al personal de l’organització.

A causa de l’evolució contínua i els canvis intrínsecs dels sistemes d’informació i la mateixa complexitat de l’organització, la política de seguretat de la informació es revisarà semestralment o sempre que es produeixin canvis significatius en la normativa aplicable, amb la finalitat d’assegurar que se’n mantingui la idoneïtat, adequació i eficàcia. Per això, la política de seguretat s’adequarà en tot moment a les disposicions vigents en matèria de privacitat de les dades de caràcter personal, tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit europeu, i als estàndards i millors pràctiques de seguretat de la informació adoptades per Woffu.