Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS

www.woffu.com

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis que s’ofereixen al lloc web www.woffu.com, del qual és titular WOFFU JOB ORGANIZER SL (d’ara endavant, WOFFU).

L’adquisició de qualsevol dels serveis suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia. Per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis que s’ofereixen.

IDENTIFICACIÓ

Per una part, WOFFU, d’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és WOFFU JOB ORGANIZER SL.

El seu nom comercial és WOFFU.

El seu CIF és B66473869.

El seu domicili social és al carrer de Mèxic 8, 08004, Barcelona.

Està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA, tom 44681, foli 188, full 463366.

I, per una altra, el Client.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per contractar i obligar-se en les respectives qualitats en què actuen i, en virtut d’aquest Contracte (tal com es defineix als Termes Comercials), acorden les Condicions del Servei següents.

COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 932059750.

Correu electrònic: info@woffu.com.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i WOFFU es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

SERVEIS

Els serveis que s’ofereixen, juntament amb les seves característiques principals i el seu preu, apareixen en pantalla.

WOFFU es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, WOFFU podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als que ja s’ofereixen actualment. Així mateix, WOFFU es reserva el dret de retirar o de deixar d’oferir, en qualsevol moment i sense previ avís, qualsevol dels serveis que s’ofereixen.

Tot això, sense perjudici del fet que l’adquisició d’algun dels serveis només es podrà fer mitjançant la subscripció o registre de l’USUARI, atorgant per part de WOFFU a l’interessat un nom d’Usuari i una contrasenya, els quals l’identificaran i l’habilitaran personalment per poder accedir als serveis.

Un cop dins de www.woffu.com, i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades al procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i l’acceptació de totes les Condicions Generals i Particulars que s’estableixen a www.woffu.com.

PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per fer qualsevol compra a www.woffu.com, és necessari que el Client sigui major d’edat.

A més, el Client s’haurà de registrar a www.woffu.com a través d’un formulari de recollida de dades en què es proporcioni a WOFFU la informació necessària per a la contractació; dades sobre la seva identitat que, en qualsevol cas, seran veraces, exactes i completes i que el Client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de WOFFU.

Els passos que cal seguir per fer la compra són:

Registre de l’Usuari.

Selecció del producte.

Selecció de la recurrència de pagament.

Confirmació de la comanda.

Així mateix, és recomanable que el Client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les Condicions de venda en fer la comanda, així com del comprovant de recepció enviat per WOFFU per correu electrònic.

FACTURACIÓ

Amb aquesta finalitat, el Client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment electrònicament per rebre la factura en paper.

DURADA, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

DURADA

12 mesos.

RENOVACIÓ

Automàtica.

CANCEL·LACIÓ

30 dies abans de la data de renovació.

CONDICIONS ADDICIONALS DE CONTRACTACIÓ

Preu i durada

1.1 El Client s’obliga a satisfer puntualment tots els pagaments deguts en virtut d’allò que s’estableix en aquest Contracte. En cas d’incompliment per part del Client dels terminis de pagament establerts, Woffu podrà, un cop transcorreguts set dies hàbils des del venciment del termini, suspendre el servei i considerar resolt de ple dret aquest Contracte, essent exigible l’import dels serveis efectivament prestats.

1.2 L’import del servei s’actualitzarà anualment i s’hi aplicarà l’IPC corresponent, tret que es negociïn períodes de contractació més prolongats, cas en què s’aplicarà allò que s’acordi.

1.3 En cas que, per circumstàncies específiques, a títol enunciatiu i no limitatiu, es produïssin modificacions o evolucions dels serveis prestats a través de la plataforma, un augment significatiu del trànsit corresponent al Client, canvis normatius, etc., podrà revisar-se a l’alça l’import del servei.

1.4 En cas de produir-se l’augment mencionat, es comunicarà al Client, amb la justificació de l’augment operat i amb una antelació de 30 dies respecte a la data de venciment del Contracte. Si un cop rebuda la comunicació, el Client decidís no continuar adherint-se a la plataforma, podrà procedir a donar-se de baixa, sense cap mena de penalització.

Disponibilitat del servei

2.1 El servei contractat pel Client estarà disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any i, específicament, durant els horaris laborals europeus, de les 08.00 h a les 20.00 h (hora de l’oest d’Europa).

2.2 No obstant això, el servei es pot veure interromput de manera temporal per qüestions relatives al manteniment, evolució o modificació de la plataforma i similars (“Manteniment Programat”) i incidències tècniques (“Downtime”).

2.3 Woffu es compromet a notificar prèviament, al seu portal o d’alguna altra manera, amb almenys 24 hores d’antelació, les interrupcions causades per circumstàncies previsibles, com ara el manteniment i els talls de connectivitat comunicats per les companyies. En aquest cas, Woffu farà tot el possible per realitzar el manteniment programat fora dels horaris laborals europeus.

2.4 Woffu es compromet a resoldre incidències o reparar el servei contractat en el mínim de temps possible i a notificar al Client el possible retard en el restabliment del servei.

Disponibilitat: la disponibilitat del servei correspon al percentatge de temps en què el producte està disponible per als Usuaris. Es mesura en mesos naturals.

 

 

Terminació

3.1 El Contracte finalitzarà, a part de per les causes generals del dret, en els casos següents:

a) Finalització del període inicial de durada o de les seves pròrrogues.

b) Resolució per incompliment d’alguna de les parts de les obligacions derivades del Contracte.

3.2 La terminació del Contracte per aquestes o altres causes no eximeix les parts de complir amb les obligacions adquirides.

Disponibilitat del suport

4.1 El suport tècnic al Client es proporciona com a part dels nostres Customer Success Packages.

4.2 Tot el suport tècnic es du a terme a les oficines de Woffu durant l’horari següent: De dilluns a dijous, de 8.30 a 19.00 h i els divendres de 8.30 a 14.30 h (hora de l’oest d’Europa).

4.3 Les preguntes relacionades amb el suport tècnic i les consultes de suport es poden enviar per correu electrònic a help@woffu.com, directament al xat a través de la plataforma Woffu o per telèfon.

Confidencialitat i no divulgació

5.1 El Servei Woffu, que inclou les idees i els conceptes que s’hi inclouen i la documentació que acompanya el Servei Woffu, inclòs el Contracte, constitueixen la nostra informació confidencial. No haurà de divulgar els detalls del Servei Woffu, ni part d’aquest, a cap tercer.

5.2 Aquesta secció sobreviurà a la terminació d’aquest acord fins que i en la mesura en què aquesta informació es faci pública (excepte per l’incompliment d’aquestes obligacions).

Requisits tècnics

Woffu és una aplicació web, per la qual cosa és imprescindible disposar de connexió a la xarxa per a ordinadors de taula o portàtils.

Woffu és compatible amb els navegadors: Chrome 50 o superior, Firefox 46 o superior, Microsoft Edge i Safari macOS 10.0 o superior i iOS 9.0 o superior. Woffu és parcialment compatible amb els navegadors: Microsoft Internet Explorer 11 (algunes funcions específiques podrien funcionar només parcialment).

Seguretat

La gestió de l’entorn de producció de Woffu s’allotja al núvol de Microsoft Azure (https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/azure-security), amb una arquitectura Multitenancy que garanteix els requisits necessaris per mantenir un sistema de gestió de la seguretat de la informació. La comunicació entre el navegador i Woffu està assegurada amb Secure Socket Layer de 256 bits (SSL AES-256, claus de 256 bits). Totes les connexions estan protegides mitjançant autenticació i autorització. Totes les operacions dels Usuaris es registren juntament amb les seves direccions IP i altres complements de la sessió.

Woffu assegura per contracte la recuperació efectiva de totes les dades i informació de l’empresa.

LLIURAMENT 

SERVEIS

La prestació del servei es farà de la manera següent:

Electrònicament.

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

Immediat

PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.woffu.com s’expressaran en euros, tret que s’indiqui el contrari, i estaran garantits durant el seu temps de validesa, tret d’error d’impressió i sigui quin sigui el destí de la comanda.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, juntament amb les seves característiques, les ofertes, els descomptes, etc. es reflecteixen en cadascun dels serveis que s’ofereixen a www.woffu.com.

Els serveis no tenen l’IVA inclòs.

El tipus d’IVA és segons el país de la UE.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu que cal aplicar serà el vigent en la data en què es faci la comanda. En qualsevol cas, el cost final serà comunicat al Client en el procés de compra electrònica abans que en formalitzi l’acceptació.

FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:

Amb targeta de crèdit o dèbit

Pot fer el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre banc. Si fos necessària qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta utilitzada per al pagament.  Les dades tant personals com bancàries es protegiran amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament general de protecció de dades (RGPD) amb total confidencialitat.

Amb transferència bancària

Mitjançant l’ingrés en efectiu o transferència bancària a favor de: Entitat: CaixaBank. Número de compte: ES55 2100 0555 3502 0234 0252. En el moment de fer la transferència, s’ha d’indicar el nom del Client i el número de comanda.

Mitjançant domiciliació bancària

Ha d’indicar al full de confirmació de la comanda el seu número de compte corrent, en el qual s’haurà de carregar la comanda.  En cas d’haver de fer devolucions de diners, l’import s’abonarà directament al seu compte.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons allò que estableix la normativa, el consumidor i Usuari tindrà dret a DESISTIR del Contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense haver d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap despesa, tret de les previstes als art. 107.2 i 108 de l’RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable, entre altres, a:

La prestació de serveis ja executats o iniciats.

Els contractes de subministrament de gravacions sonores o de vídeo, de discs i de programes informàtics que hagin estat desprecintats pel consumidor i Usuari, així com de fitxers informàtics, subministrats per via electrònica, susceptibles de ser descarregats o reproduïts amb caràcter immediat per a un ús permanent.

SERVEIS

El termini per desistir del Contracte de prestació de serveis és de 14 dies naturals des del dia de la subscripció del Contracte, i l’Usuari ha de fer saber a WOFFU que vol exercir aquest dret, cosa que podrà fer emplenant el formulari que es troba al final d’aquest document.

L’exercici del dret de desistiment dona lloc a la suspensió del servei.

WOFFU comunicarà al consumidor en suport durador un acusament de recepció d’aquest desistiment.

El desistiment implica que WOFFU procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel Client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment escollit pel client per abonar-lo (sempre que el servei contractat no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).

Un cop rebuda la seva sol·licitud, ens posarem en contacte amb el Client per indicar-li els detalls de la devolució.

OBSERVACIONS

No aplicable.

RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

WOFFU podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà els serveis que estiguin reservats als usuaris registrats o que siguin objecte de contractació prèvia, que es regiran per les seves condicions específiques.

AMPLIACIÓ D’INFORMACIÓ

Veure contracte de servei.

ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de WOFFU, el Client s’haurà de dirigir al departament d’Atenció al Client trucant al número de telèfon 932059750, o bé a través de l’adreça de correu electrònic info@woffu.com.

Segons la resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i d’acord amb l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l’informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el castellà.